Zadzwoń do nas

+48 71 881 09 70

Co powinnaś wiedzieć o połogu?

Co powinnaś wiedzieć o połogu?

Krwawienie z dróg rodnych, smutek poporodowy (tzw. baby blues), walka o utrzymanie laktacji - to tylko część trudności, z którymi może zmagać się kobieta. Niestety zwłaszcza młode mamy często wstydzą się z kimś porozmawiać o dolegliwościach związanych z połogiem.

Tymczasem jest to naturalny proces, podczas którego w ciele kobiety dzieje się bardzo dużo za­rów­no pod wzglę­dem fi­zjo­lo­gicz­nym, jak i emo­cjo­nal­nym. Okres ten rozpoczyna się zaraz po uro­dze­nia dziec­ka i oznacza laktację, czyszczenie się organizmu oraz powrót na­rzą­du rod­ne­go do „for­my” sprzed cią­ży. Podczas połogu dochodzi m.in. do gojenia się ran poporodowych oraz zmian w układzie hormonalnym i krwionośnym. Zwykle proces ten trwa 6-8 tygodni. Choć według WHO pełna regeneracja może zająć nawet 2 lata!

Kiedy podczas połogu powinnaś zgłosić się do lekarza?

Niektóre dolegliwości po urodzeniu dziecka są zupełnie naturalne. Mogą jednak pojawić się też takie, które powinny skłonić Cię do pilnego zgłoszenia się do lekarza.

Naturalne jest:
-bardzo czę­ste od­da­wa­nie mo­czu,
-nadmierne pocenie się,
-obrzę­ki ko­stek (w pierw­szych dniach po po­ro­dzie),
-ob­ni­że­nie na­stro­ju, nie za­bu­rza­ją­ce funk­cjo­no­wa­nia co­dzien­ne­go,
-zwięk­szo­ne krwa­wie­nie pod­czas kar­mie­nia dziec­ka,
-uczu­cie prze­peł­nie­nia w po­chwie – „wy­pa­da­nia” ma­ci­cy,
-uczu­cie roz­luź­nie­nia lub uczu­cie cią­gnię­cia przy wej­ściu do po­chwy.

Dolegliwości, które powinny niepokoić:
-bo­le­sne, obrzmia­łe pier­si z twar­dy­mi gu­za­mi,
-na­głe ob­fi­te krwa­wie­nie z dróg rod­nych,
-zmia­na na nie­przy­jem­ny za­pach od­cho­dów,
-wy­dzie­li­na rop­na z rany po cię­ciu ce­sar­skim,
-nie­moż­ność od­da­nia mo­czu,
-na­głe bo­le­sne obrzę­ki koń­czyn,
-gorączka,
-dusz­ność,
-ob­ni­że­nie na­stro­ju unie­moż­li­wia­ją­ce co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nia.

Pierwsza wizyta u ginekologa po połogu

Przez 6 tygodni połogu opiekę nad Tobą i dzieckiem sprawuje położna. Po tym okresie, nawet jeśli wszystko będzie się świetnie goiło, a Ty będziesz czuła się bardzo dobrze, koniecznie udaj się do ginekologa. Lekarz musi sprawdzić, czy na pewno organizm prawidłowo się zregenerował po ciężkich 9 miesiącach i po porodzie.

Ginekolog zbada między innymi, czy Twoja macica wróciła do wielkości sprzed ciąży oraz czy nie pojawił się stan zapalny w szyjce macicy. Oceni rany poporodowe (pęknięcia, nacięcia czy miejsca po za­ło­że­niu szwów). Może także dać Ci "zielone światło" do powrotu do aktywności fizycznej i współżycia seksualnego. A jeśli będziesz chciała, dobierze Ci również odpowiednią metodę antykoncepcji na czas karmienia piersią. Warto tu przypomnieć, że podczas pierwszej wizyty po porodzie nie wykonuje się cytologii. Najlepiej przeprowadzić ją 6 miesięcy po urodzeniu dziecka, chyba że nie miałaś wykonywanej cytologii w czasie ciąży lub Twój lekarz zdecyduje inaczej.

Pamiętaj, że w trakcie takiej pierwszej wizyty możesz porozmawiać o innych ewentualnych dolegliwościach i wątpliwościach. Śmiało więc pytaj i proś o wyjaśnienia, zwłaszcza jeśli jest to Twoja pierwsza ciąża. Masz prawo nie wiedzieć, a Twój ginekolog jest po to, by pomóc Ci w tym trudnym okresie.